ihya.org

ALİ EKBER YILDIRIM

GELECEKTE TARIM

Dün 10. Kalkınma Planı'nın tarım ve gıdaya ilişkin durum analizini paylaştık. Bugün ise gelecek 5 yılda, 2014-2018 döneminde tarımda uygulanacak politikalar, amaç ve hedefleri paylaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 2014-2018 döneminde uygulanacak Plan'a göre amaç ve hedefler özetle şöyle:

"Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sektörün yıllık ortalama büyüme hızının yüzde 3,1 olması, toplam istihdam içerisindeki payının yüzde 21,9'a gerilemesi ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payının ise yüzde 6,8 olması beklenmektedir."

Plana göre uygulanacak politikalar ise şöyle belirlendi:

Top